Листај индекс на наслови


 
Број Наслов
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Радиоимунолошко одредување на нормални предпладневни вредности на АЦТХ и кортизол во плазмата кај женски и машки испитаници Извадок   PDF
Олга (Olga) Никодијевиќ (Nikodijevikj), Елизабета (Elizabeta) Георгиевска (Georgievska)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Извештај за 22 стручен конгрес на студентите по медицина и стоматологија на Југославија Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Извештај за досегашната работа на Студентскиот стручно-научен клуб „Акад. Димитар Арсов“ при ОО ССМ на Медициснки факултет - Скопје Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Испитување на кинетиката на радиоактивно обележен кортизол кај стаорци Извадок   PDF
Мирко (Mirko) Спироски (Spiroski), Никола (Nikola) Јанкуловски (Jankulovski), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Испитување на концентрациониот механизам за пертехнетат во тиреоидеата, плунчаните жлезди и желудникот кај стаорец Извадок   PDF
Никола (Nikola) Серафимов (Serafimov), Весна (Vesna) Радуловиќ (Radulovikj), Г (G) Ангелова (Angelova)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) За ликот на акад. Димитар Арсов Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Самоубиствата во Скопје и околината во текот на 1979 година Извадок   PDF
Љерка (Ljerka) Тарник-Митрева (Tarnik-Mitreva), Мартин (Martin) Ивановски (Ivanovski), Звонко (Zvonko) Миленковиќ (Milenkovikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Бихејвиор терапија во третманот на фобично-анксиозни состојби Извадок   PDF
Витомир (Vitomir) Мицев (Micev), Ана (Ana) Кипровска (Kiprovska), Златко (Zlatko) Петров (Petrov)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Влијаниа на спортувањето врз некои функционални параметри кај студентите Извадок   PDF
Здравко (Zdravko) Тројачанец (Trojachanec), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Дејство на интерферон врз фагоцитоза на леукоцитите во in vitro услови Извадок   PDF
Предраг (Predrag) Угрински (Ugrinski), Драгослав (Dragoslav) Младеновиќ (Mladenovikj)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Епидемиолошко-клиничка корелација кај заболени од вирусен хепатит врз клинички материјал Извадок   PDF
Бојана (Bojana) Груневска (Grunevska), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski), Зоран (Zoran) Караџов (Karadzhov)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Целена психодинамска психотерапија во лекувањето на неврозата Извадок   PDF
Миодраг (Miodrag) Мицев (Micev), З (Z) Димитријевиќ (Dimitrijevikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Фоликолометријата какао еден параметар за одредување на функцијата на тиреоидната жлезда под нормални и експериментални услови Извадок   PDF
Ана (Ana) Каламарас (Kalamaras), Владанка (Vladanka) Д. (D.) Коцева (Koceva)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Три случаи на Syndroma Willi Prader Labhardt во доенечка возраст Извадок   PDF
Александра (Aleksandra) Гордова-Муратовска (Gordova-Muratovska), Виктор (Viktor) Серафимов (Serafimov), Зоран Спировски
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Улога на тиреоидното ткиво на бласт-трансфорамцијата на лимфоцитите на болни со тиреотоксикоза Извадок   PDF
Борислав (Borislav) Каранфилски (Karanfilski), Љубинка (Ljubinka) Малинова (Malinova)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Морбили во фаза на задолжителна вакцинација Извадок   PDF
О (O) Стојанова (Stojanova), Зоран (Zoran) Караџов (Karadzhov), Л (L) Стојанова (Stojanova)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Клиренс на I-131 и Ts-99 во тиреоидеа кај стаорец Извадок   PDF
Исак (Isak) Таџер (Tadzher), Славко (Slavko) Георгиевски (Georgievski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Плазма-ренинска активност кај нормотензивните (НТ), метакортикоидните (МК), спонатнохипертензивните (СХ) и спонтанохипертензивните "Stroke Prone" (SH-p) Извадок   PDF
Стојмир (Stojmir) Петров (Petrov), Осман (Osman) Бејтовиќ (Bejtovikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Паралелни испитувања на естрадиолот, прогестеронот, ФСХ и ЛХ за време на менструалниот циклус Извадок   PDF
Стевка (Stevka) Чевреска (Chevreska), Весна (Vesna) Деловска (Delovska)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Полицистична бубрежна болест - приказ на пациент Извадок   PDF
Звонко (Zvonko) Миленковиќ (Milenkovikj), Момир (Momir) Поленаковиќ (Polenakovikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Причини и последици на повредите на градниот кош во мирновременски и воени услови Извадок   PDF
Драган (Dragan) Костиќ (Kostikj), Миодраг (Miodrag) Јевтиќ (Jevtikj), Бранка (Branka) Сарач (Sarach)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Год зб Мед фак Скопје. (Супл 1) Предговор Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Одредување на дисталните латенци, амплитуди и брзина на сензорна спроволивост и нивната примена во дијагностиката на Танел-Карпал синдромот Извадок   PDF
Радослав (Radoslav) Наумовски (Naumovski), Оливера (Olivera) Танева (Taneva), Сашо (Sasho) Стојчев (Stojchev)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Осврт на два случаја муковисцидоза (Fibrosis Cystica) кај новородено Извадок   PDF
Александра (Aleksandra) Гордова-Муратовска (Gordova-Muratovska), Зоран (Zoran) Спировски (Spirovski), Виктор (Viktor) Серафимов (Serafimov)
 
1 - 24 од 24 податоци