Vol. 1 No. 1 (2002): Acta Chirurgica Macedonica
Articles

Транспериотонеална радикална нефректомија во третманот на карциномот на бубрег: компликации

Владимир (Vladimir) Георгиев (Georgiev)
Клиника за урологија, Медицински факултет, Универзитет "žÐ¡Ð². Кирил и Методиј", Скопје
Д Петровски
Клиника за урологија, Медицински факултет, Универзитет "žÐ¡Ð². Кирил и Методиј", Скопје

Published 2016-10-09

Abstract

Ðаnравен е преглед на наашето хируршко иÑкуÑтво Ñо интра и поÑтоnеративните компликации, документирано кај 275 паци­ÐµÐ½Ñ‚и Ñо карциноми на бубрег кај кои Ñе направи нефректомија Ñо транÑперитонеална
nредна инцизија. Од 1986 до 2001 наnравени Ñе 275 нефректомии заради карцином на бубрег, кориÑтејќи го предниот транÑперитонеален
приÑтап. Деталите од хируршките nроцедури nрезентирани Ñе заедно Ñо ретроÑпективната анализа на поÑтоперативните податоци на
nациентите и компликациите во Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ñ Ð½Ð° оперативниот приÑтаn.
Средно време на операција беше 150 мин., а nроÑечен хоÑnитален nоÑтоперативен период беше 14 дена. Процентот на интра и поÑтоперативните компликации беше 3,6% и 7,9%. Процентот на nовреди на Ñлезинката беше 5.6% кај леви нефректомии, и имаше 1.8% комnликации на цревата. ТранÑперитонеалниот преден приÑтап е голема nогодна инцизија која овозможува безбедна контрола на реналните петелки кај голем број тумори на бубрег, дури ако туморот е локализиран и во горÐЈiот пол на бубреrот. Процентот на комnликации е прифатлив. Повредата на Ñлезинката е главен проблем, но внимателната диÑекција и хируршкото иÑкуÑтво може да го намалат бројот на овие компликации, оÑобено во Ñлучаи на тумори на rорниот пол на бубрегот. Сметаме дека транÑперитонеалниот преден приÑтап е најдобар за радикална нефрек­Ñ‚омија кај тумори на бубрег.

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Albarran Ј, lшbert L: Les tumeurs du rein. Paris: Маѕѕоп; 1903, р 359-410.
  2. Terrier Ј: Remarques sur un nouveau precede de пephrectomie transperitoneale. Rev Chir 1887 ;9:342-55.
  3. Poutasse EF. Anterior approach to upper urinary tract surgery. Ј Uro} 1961 ;85: 199-205.
  4. Urology, Campbell's 1986:3,(61):2406-42
  5. Swanson DA, Borges РМ. Complications oftransabdomiпal radical nephrectomy for rena1 cell carcinoma. Ј Uroll983;129:704-7.
  6. Robson CJ,Chш-chill BM,Anderson W. The resuls of radical nephrectomy for renal cell carcinoma.J.Urology 1969,101:297-301
  7. Srougi Ðœ. Transverse 'Ð…' laparotorny for radical nephrectomy and upper retroperitoneal аÑÑеѕѕ. Ј Urol 1994;152:139-141.
  8. Rognon LM, Soret ЈУ, Lavenet F, Regnie1· Ј, Michaud Ð’. La voie d'abord anterieure ettransperitoneale dans la chirurgie du rein et de 1
  9. 'нrеtеге. Ј Urol 1985;91:201-9.
  10. Cooper СЅ, Cohen МВ, Donovan JF Jr. Splenectomy cornplicating left nephrectomy. Ј Urol 1996;155:30-6.