Транспериотонеална радикална нефректомија во третманот на карциномот на бубрег: компликации

Владимир (Vladimir) Георгиев (Georgiev), Д Петровски

Abstract


Наnравен е преглед на наашето хируршко искуство со интра и постоnеративните компликации, документирано кај 275 паци­енти со карциноми на бубрег кај кои се направи нефректомија со трансперитонеална
nредна инцизија. Од 1986 до 2001 наnравени се 275 нефректомии заради карцином на бубрег, користејќи го предниот трансперитонеален
пристап. Деталите од хируршките nроцедури nрезентирани се заедно со ретроспективната анализа на постоперативните податоци на
nациентите и компликациите во однос на оперативниот пристаn.
Средно време на операција беше 150 мин., а nросечен хосnитален nостоперативен период беше 14 дена. Процентот на интра и постоперативните компликации беше 3,6% и 7,9%. Процентот на nовреди на слезинката беше 5.6% кај леви нефректомии, и имаше 1.8% комnликации на цревата. Трансперитонеалниот преден пристап е голема nогодна инцизија која овозможува безбедна контрола на реналните петелки кај голем број тумори на бубрег, дури ако туморот е локализиран и во горНЈiот пол на бубреrот. Процентот на комnликации е прифатлив. Повредата на слезинката е главен проблем, но внимателната дисекција и хируршкото искуство може да го намалат бројот на овие компликации, особено во случаи на тумори на rорниот пол на бубрегот. Сметаме дека трансперитонеалниот преден пристап е најдобар за радикална нефрек­томија кај тумори на бубрег.


Full Text:

PDF

References


Albarran Ј, lшbert L: Les tumeurs du rein. Paris: Маѕѕоп; 1903, р 359-410.

Terrier Ј: Remarques sur un nouveau precede de пephrectomie transperitoneale. Rev Chir 1887 ;9:342-55.

Poutasse EF. Anterior approach to upper urinary tract surgery. Ј Uro} 1961 ;85: 199-205.

Urology, Campbell's 1986:3,(61):2406-42

Swanson DA, Borges РМ. Complications oftransabdomiпal radical nephrectomy for rena1 cell carcinoma. Ј Uroll983;129:704-7.

Robson CJ,Chш-chill BM,Anderson W. The resuls of radical nephrectomy for renal cell carcinoma.J.Urology 1969,101:297-301

Srougi М. Transverse 'Ѕ' laparotorny for radical nephrectomy and upper retroperitoneal ассеѕѕ. Ј Urol 1994;152:139-141.

Rognon LM, Soret ЈУ, Lavenet F, Regnie1· Ј, Michaud В. La voie d'abord anterieure ettransperitoneale dans la chirurgie du rein et de 1

'нrеtеге. Ј Urol 1985;91:201-9.

Cooper СЅ, Cohen МВ, Donovan JF Jr. Splenectomy cornplicating left nephrectomy. Ј Urol 1996;155:30-6.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.