[1]
Хаџишче, Аспасија 2016. Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели. InForma - Macedonian Journal of Informatics. 2, 19 (Mar. 2016), 23–29.