(1)
Николовска, Славица. Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија. InForma - Maced J Inform 2016, 3, 16-20.