(1)
Хаџишче, Аспасија. Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели. InForma - Maced J Inform 2016, 2, 23-29.