(1)
информатика, МЕДИС .-. Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза. InForma - Maced J Inform 2016, 2, 2.