(1)
информатика, МЕДИС .-. SurfWatch: "Заштитете ги вашите деца на Интернет ". InForma - Maced J Inform 2016, 2, 6.