(1)
Стафилов, Здравко. Без наслов, но со повод! ... или како да заштедите на Вашата телефонска сметка ... InForma - Maced J Inform 2016, 2, 16-27.