Николовска, Славица. (2016). Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 3(23), 16–20. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/693