Хаџишче, Аспасија. (2016). Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели. InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(19), 23–29. Retrieved from https://id-press.eu/informa/article/view/742