Хаџишче, Аспасија. 2016. “Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2 (19):23-29. https://id-press.eu/informa/article/view/742.