Хаџишче, Аспасија (2016) “Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели”, InForma - Macedonian Journal of Informatics, 2(19), pp. 23–29. Available at: https://id-press.eu/informa/article/view/742 (Accessed: 2 March 2024).