[1]
Славица Николовска, “Развој на интегрираниот информационен систем на Архивот на Македонија”, InForma - Maced J Inform, vol. 3, no. 23, pp. 16–20, Mar. 2016.