[1]
Аспасија Хаџишче, “Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели”, InForma - Maced J Inform, vol. 2, no. 19, pp. 23–29, Mar. 2016.