[1]
МЕДИС .-. информатика, “Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза”, InForma - Maced J Inform, vol. 2, no. 18, p. 2, Mar. 2016.