[1]
МЕДИС .-. информатика, “Ја загубивме битката за работната површина, тврди IBM”, InForma - Maced J Inform, vol. 2, no. 18, p. 3, Mar. 2016.