[1]
Здравко Стафилов, “ или како да заштедите на Вашата телефонска сметка ..”., InForma - Maced J Inform, vol. 2, no. 18, pp. 16–27, Mar. 2016.