Хаџишче, Аспасија. “Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели”. InForma - Macedonian Journal of Informatics, vol. 2, no. 19, Mar. 2016, pp. 23-29, https://id-press.eu/informa/article/view/742.