Хаџишче, Аспасија. “Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели”. InForma - Macedonian Journal of Informatics 2, no. 19 (March 18, 2016): 23–29. Accessed March 2, 2024. https://id-press.eu/informa/article/view/742.