1.
Хаџишче Аспасија. Македонска стандардизација во областа на тастатури и кодни табели. InForma - Maced J Inform [Internet]. 2016 Mar. 18 [cited 2024 Mar. 2];2(19):23-9. Available from: https://id-press.eu/informa/article/view/742