Улога на тиреоидното ткиво на бласт-трансфорамцијата на лимфоцитите на болни со тиреотоксикоза

Борислав (Borislav) Каранфилски (Karanfilski), Љубинка (Ljubinka) Малинова (Malinova)

Извадок


Лимфоцити од болни со тиротоксикоза инкубирани со тироиден целуларен Аг покажуваат бластна трансформација во висок степен.

Резултатите укажуваат дека кај тиреотоксикоза постои претходна сензибилизација на лимфоцитите со тироиден антиген што укажува на пореметување на целуларниот имунитет кај овие болни.


Клучни зборови


тиреоидно ткиво; бласт-трансформација; лимфоцити; тиреотоксикоза

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##