Бихејвиор терапија во третманот на фобично-анксиозни состојби

Витомир (Vitomir) Мицев (Micev), Ана (Ana) Кипровска (Kiprovska), Златко (Zlatko) Петров (Petrov)

Извадок


Опишана е употребата на систематска десензитација во лекувањето на моносимптоматични фобии. Беше употребена методата на сугестија со медикаменти. Принцип на методата е да се надмине фобичната состојба без ексицатија, пратена со истите  во објективниот живот без фрустрации и страв. Оваа метода покажа многу добри резултати , во 70% случаи беше возможно потврдување на ситуацијата, а во многу случаи е постигнато подобрување приближно до нормалата.


Клучни зборови


бихејвиор терапија; фобично анксиозни состојби

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##