Влијаниа на спортувањето врз некои функционални параметри кај студентите

Здравко (Zdravko) Тројачанец (Trojachanec), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)

Извадок


Од интерес беше како спортот влијае на некои функционални (моторички) параметри кај студентите.

Со таа цел беа испитани 2306 студенти, од кои 1232 студентки и 1074 студенти, на возраст од 18-24 години.

Беа испитани следните параметри: 1) динамометрија; 2) тапинг со рака; 3) тапинг со нога; 4) скок во височиа (Абалаков тест); 5) троскок; 6) вис во згиб.

Испитувањата покажуваатсигнификантни разлики во резултатите од тестовите кај оние студенти (студентки) кои се занимаваат со спорт и оние кои не се занимаваат со спорт, оние до 20 год возраст и над 20 год возраст. Резултатите се прикажани на дијаграми.


Клучни зборови


спортување; студенти

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##