Самоубиствата во Скопје и околината во текот на 1979 година

Љерка (Ljerka) Тарник-Митрева (Tarnik-Mitreva), Мартин (Martin) Ивановски (Ivanovski), Звонко (Zvonko) Миленковиќ (Milenkovikj)

Извадок


Цел на нашите согледувања беше да се согледа и проучи: бројот на самоубиствата, полот и возраста на луѓето што извршиле самоубиство, календарско и мтеоролошко време во моментот на извршувањето како и дејноста (занимањето) на тие луѓе. При овие испитувања, дојдовме до мошне интресни разултати. Проучувањата ги базиравме врз општите податоци за сите извршени самоубиства во текот на 1979 година во Скопје и околината, добиени од СВР Скопје, а до потполни податоци доаѓавме со анктетирање – директно на членовите на потесното или поширокото семејство на луѓето кои што извршиле самоубиство, како и на луѓето кои во моментот на самоубиството биле во непосредна близина. При тоа користевме специјален прашалник за анкетирање, кој е изготвен и ни е даден на располагање од страна на тимска група при Клиника за нервни и душевни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, која интердисциплинарно ги проучува самоубиствата како појава.


Клучни зборови


самоубиства

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##