Клиренс на I-131 и Ts-99 во тиреоидеа кај стаорец

Исак (Isak) Таџер (Tadzher), Славко (Slavko) Георгиевски (Georgievski)

Извадок


Симултано поткожно инјектирање на Ј-131 и Tc-99m во трасерски количини на стаорци, покажува во три случаи еднаков тиреоиден клиренс за двата радиоизотопа, но во два случаи се прикажува разлика.

Клиренс студиите со Ј-131 и Tc-99m поради различната динамика на концентрација во раната „анорганска фаза“ во тиреоидеата, покажа дека не се изводливи. Најверојатно Tc-99m во тек на транспортот од поткожното ткиво до тироцитите претрпува промена во смисол на евентуална редукција, што може да ја промени динамиката на тироидниот аптејк.

Подкожниот пат на администрација на Tc-99m не обезбедува еднакв клиренс на Ј-131 во тироидеата и за физиолошки студии Tc-99m може да даде погрешни резултати.


Клучни зборови


клиренс; тиреоидеа; Ј-131; Tc-99m

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##