Паралелни испитувања на естрадиолот, прогестеронот, ФСХ и ЛХ за време на менструалниот циклус

Стевка (Stevka) Чевреска (Chevreska), Весна (Vesna) Деловска (Delovska)

Извадок


Со радиоимунолошките методи е испитувано нивото на естрадиолот, прогестеронот и гонадотропните хормони, во тек на менструалниот циклус.

Резултатите покажуваат да концентрацијата на естрадиолот го достигнува својот максимум во 14-иот ден, а прогестреонот во 21-иот ден од менструалниот циклус. Вредностите за ЛХ се највисоки во тек на 14-иот ден.

Одредувањето на физиолошките нивои на хормоните за време на менструалниот циклус се од клиничко значење за споредување со пореметувањата кај различни заболувања. За попрецизно проучување потребни се понатамошни испитувања на хормоните во помали временски интервали.

Клучни зборови


естрадиол; прогестерон; ФСХ; ЛХ; менструален циклус

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##