Одредување на дисталните латенци, амплитуди и брзина на сензорна спроволивост и нивната примена во дијагностиката на Танел-Карпал синдромот

Радослав (Radoslav) Наумовски (Naumovski), Оливера (Olivera) Танева (Taneva), Сашо (Sasho) Стојчев (Stojchev)

Извадок


Целта на овие испитувања беше рано дијагностицирање на КТС.

Почетните клеточни симптоми на КТС кога сеуште нема моторони лезии т.е. атрофија на мускули и парези, се парестезиикои се знак само за почетна сензитивна лезија. Ако тогаш се вршат електрофизиолошки испитувања и се споредат со нормалните вредности може да се открие продолжена латенца на С-бранот, смалена амплитуда, а со тоа и смалена брзина на спроводливоста. Со ова рано откривање се овозможува рана терапија и оневозможување на процесот да напредува кон моторни нарушувања.


Клучни зборови


дистални латенци; сензорна спроводливост; Танел-Карпал синдром

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##