Три случаи на Syndroma Willi Prader Labhardt во доенечка возраст

Александра (Aleksandra) Гордова-Муратовска (Gordova-Muratovska), Виктор (Viktor) Серафимов (Serafimov), Зоран Спировски

Извадок


Претставени се ттри случаи на  Prader Labhardt синдромот, чии симптоми се: психомоторна ретардација, пропорционален обезитас, хипогени тализам, мала бифронтала циркумференција, уста како шаран.

За време на бременоста, мајките чувствувале слаби интраутерини движења, и слабо плачење на децата по породувањето, како и отсуство на итерес за околината. Има лоша прогноза и води кон кардио-пулмонална слабост.


Клучни зборови


Syndroma Willi Prader Labhardt

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##