Плазма-ренинска активност кај нормотензивните (НТ), метакортикоидните (МК), спонатнохипертензивните (СХ) и спонтанохипертензивните "Stroke Prone" (SH-p)

Стојмир (Stojmir) Петров (Petrov), Осман (Osman) Бејтовиќ (Bejtovikj)

Извадок


Во овој труд се прикажани резултатите од нашите испитувања за нивото на плазма ренинска активност кај НТ, МК, СХ и СХ/СП стаорци на 5 месечна возраст. Плазма ренизнската активност е одредувана радиоимунолошки по методата на Haber и сор. Добиените резултати покажуваат дека плазма ренинската активност кај СХ и СХ/СП е статистички значајно зголемена, а кај МК статистички смалена во однос на плазма ренинската активност кај НТ стаорци.

Клучни зборови


плазма ренинска активност

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##