Фоликолометријата какао еден параметар за одредување на функцијата на тиреоидната жлезда под нормални и експериментални услови

Ана (Ana) Каламарас (Kalamaras), Владанка (Vladanka) Д. (D.) Коцева (Koceva)

Извадок


Со помош на фоликулометрија вршено е мерење на фоликулите во централниот и периферниот дел на жлездата, на огледните и на контролните животни, кои беа поделени во четири групи според годишните времиња. После извршената билатерална енуклеација на очните јаболчиња, фоликулометријата покажа неогенеза на миркофоликули во сите 4 групи на огледните животни. Таа е особено добро изразеан во централниот дел на жлезданото ткиво и најсилно се уочува во 4-та група на огледните животни.


Клучни зборови


фоликулометрија; тиреоидна жлезда

Комплетен текст:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Печатарски права (c) 2017 АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје, Република Македонија

##submission.license.cc.by-nc4.footer##