Листај индекс на наслови


 
Број Наслов
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Радиоимунолошко одредување на нормални предпладневни вредности на АЦТХ и кортизол во плазмата кај женски и машки испитаници Извадок   PDF
Олга (Olga) Никодијевиќ (Nikodijevikj), Елизабета (Elizabeta) Георгиевска (Georgievska)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Извештај за 22 стручен конгрес на студентите по медицина и стоматологија на Југославија Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Извештај за досегашната работа на Студентскиот стручно-научен клуб „Акад. Димитар Арсов“ при ОО ССМ на Медициснки факултет - Скопје Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Испитување на кинетиката на радиоактивно обележен кортизол кај стаорци Извадок   PDF
Мирко (Mirko) Спироски (Spiroski), Никола (Nikola) Јанкуловски (Jankulovski), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Испитување на концентрациониот механизам за пертехнетат во тиреоидеата, плунчаните жлезди и желудникот кај стаорец Извадок   PDF
Никола (Nikola) Серафимов (Serafimov), Весна (Vesna) Радуловиќ (Radulovikj), Г (G) Ангелова (Angelova)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла За ликот на акад. Димитар Арсов Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Самоубиствата во Скопје и околината во текот на 1979 година Извадок   PDF
Љерка (Ljerka) Тарник-Митрева (Tarnik-Mitreva), Мартин (Martin) Ивановски (Ivanovski), Звонко (Zvonko) Миленковиќ (Milenkovikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Бихејвиор терапија во третманот на фобично-анксиозни состојби Извадок   PDF
Витомир (Vitomir) Мицев (Micev), Ана (Ana) Кипровска (Kiprovska), Златко (Zlatko) Петров (Petrov)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Влијаниа на спортувањето врз некои функционални параметри кај студентите Извадок   PDF
Здравко (Zdravko) Тројачанец (Trojachanec), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Дејство на интерферон врз фагоцитоза на леукоцитите во in vitro услови Извадок   PDF
Предраг (Predrag) Угрински (Ugrinski), Драгослав (Dragoslav) Младеновиќ (Mladenovikj)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Епидемиолошко-клиничка корелација кај заболени од вирусен хепатит врз клинички материјал Извадок   PDF
Бојана (Bojana) Груневска (Grunevska), Владо (Vlado) Столевски (Stolevski), Зоран (Zoran) Караџов (Karadzhov)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Целена психодинамска психотерапија во лекувањето на неврозата Извадок   PDF
Миодраг (Miodrag) Мицев (Micev), З (Z) Димитријевиќ (Dimitrijevikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Фоликолометријата какао еден параметар за одредување на функцијата на тиреоидната жлезда под нормални и експериментални услови Извадок   PDF
Ана (Ana) Каламарас (Kalamaras), Владанка (Vladanka) Д. (D.) Коцева (Koceva)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Три случаи на Syndroma Willi Prader Labhardt во доенечка возраст Извадок   PDF
Александра (Aleksandra) Гордова-Муратовска (Gordova-Muratovska), Виктор (Viktor) Серафимов (Serafimov), Зоран Спировски
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Улога на тиреоидното ткиво на бласт-трансфорамцијата на лимфоцитите на болни со тиреотоксикоза Извадок   PDF
Борислав (Borislav) Каранфилски (Karanfilski), Љубинка (Ljubinka) Малинова (Malinova)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Морбили во фаза на задолжителна вакцинација Извадок   PDF
О (O) Стојанова (Stojanova), Зоран (Zoran) Караџов (Karadzhov), Л (L) Стојанова (Stojanova)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Клиренс на I-131 и Ts-99 во тиреоидеа кај стаорец Извадок   PDF
Исак (Isak) Таџер (Tadzher), Славко (Slavko) Георгиевски (Georgievski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Плазма-ренинска активност кај нормотензивните (НТ), метакортикоидните (МК), спонатнохипертензивните (СХ) и спонтанохипертензивните "Stroke Prone" (SH-p) Извадок   PDF
Стојмир (Stojmir) Петров (Petrov), Осман (Osman) Бејтовиќ (Bejtovikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Паралелни испитувања на естрадиолот, прогестеронот, ФСХ и ЛХ за време на менструалниот циклус Извадок   PDF
Стевка (Stevka) Чевреска (Chevreska), Весна (Vesna) Деловска (Delovska)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Полицистична бубрежна болест - приказ на пациент Извадок   PDF
Звонко (Zvonko) Миленковиќ (Milenkovikj), Момир (Momir) Поленаковиќ (Polenakovikj)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Причини и последици на повредите на градниот кош во мирновременски и воени услови Извадок   PDF
Драган (Dragan) Костиќ (Kostikj), Миодраг (Miodrag) Јевтиќ (Jevtikj), Бранка (Branka) Сарач (Sarach)
 
Вол 27, Бр 1 (1981): Медицинска мисла Предговор Извадок   PDF
Владо (Vlado) Столевски (Stolevski)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Одредување на дисталните латенци, амплитуди и брзина на сензорна спроволивост и нивната примена во дијагностиката на Танел-Карпал синдромот Извадок   PDF
Радослав (Radoslav) Наумовски (Naumovski), Оливера (Olivera) Танева (Taneva), Сашо (Sasho) Стојчев (Stojchev)
 
Вол 27, Бр 2 (1981): Медицинска мисла Осврт на два случаја муковисцидоза (Fibrosis Cystica) кај новородено Извадок   PDF
Александра (Aleksandra) Гордова-Муратовска (Gordova-Muratovska), Зоран (Zoran) Спировски (Spirovski), Виктор (Viktor) Серафимов (Serafimov)
 
1 - 24 од 24 податоци