Значењето на издишаниот азотен моноксид како маркер за инфламација во водење на деца со астма

Main Article Content

Vesna Simo Micevska
Biserka Jovkovska-Kaeva

Апстракт

ÐÑтмата претÑтавува хронична инфламаторна болеÑÑ‚ на дишните патишта која Ñе карактеризира Ñо реверзибилна бронхообÑтрукција и појава на Ñимптоми на кашлица, визинг и отежнато дишење. KлаÑичен облик на инфламацијата кај аÑтмата претÑтавува еозинофилната инфлитрација. Со оглед на тоа, значењето на издишаната фракција на азотен монокÑид (FeNO) игра важна улога во мерењето на Ñтепенот на инфламација кај пациентите Ñо аÑтма. Ðзотниот монокÑид e биолошки медијатор кој Ñе произведува од  Л аргинин Ñо учеÑтво на три ензими наречени нитрикокÑид Ñинтетази (ÐОС). NO го произведува NO Ñинтетаза од реÑпираторните епителни клетки кој потоа поминува во луменот на дишните канали. Синтезата на NO е иницирана од дејÑтвото на проинфламаторните цитокини како важен дел од инфламаторниот процеÑ. Поради тоа азотниот монокÑид е наречен и инфламометар. Овие карактериÑтики  го објаÑнуваат  значењето на вредноÑтите на издишаниот азотен монокÑид кај пациентите Ñо аÑтма и одредувањето на Ñтепенот на инфламација како значаен маркер во водењето на децата Ñо аÑтма. Со оглед на фактот дека поÑтои покачена вредноÑÑ‚ на FeNO кај децата Ñо аÑтма, иÑтиот Ñе кориÑти и како еден од маркерите за дијагноза на оваа болеÑÑ‚, заедно Ñо поÑтоењето на клиничките параметри, покачената вредноÑÑ‚ на ИгЕ во крвта и функционалните белодробни теÑтови. Мерењето на овој параметар Ñе врши Ñо едноÑтавен, неинвазивен метод Ñо одредување на фракцијата на азотен монокÑид во издишан (екÑхалиран) воздух Ñо помош на апарат (NO analyzer) кориÑтејќи реакција на хемилуминиÑценција. Ðормалните вредноÑти на FeNO кај здрави деца (деца без аÑтма) Ñе дефинирани во ниво од 15 до 25 ppb (parts per billion). Дефинирајќи  го FeNO како маркер на еозинофилната инфламација, поÑтои голем Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€ÐµÑ Ð²Ð¾ неговата примена како маркер за Ñледење на ефектот од терапијата Ñо инхалирачки кортикоÑтероиди кај децата Ñо аÑтма. FeNO има големо значење во откривањето на ризикот за Ñ€ÐµÐ»Ð°Ð¿Ñ Ð½Ð° болеÑта кај пациенти Ñо намалена или прекината кортикоÑтероидна терапија, во поÑтавување на дијагноза на болеÑта како и водењето на пациенти Ñо дефинирана дијагноза на аÑтма. Потврдена е и позитивна корелација на вредноÑтите на FeNO Ñо поÑтоењето на атопија кај пациентите Ñо аÑтма како и покачени вредноÑти на FeNO кај пациентите Ñо алергиÑка конÑтитуција и Ñимптоми на друга алергиÑка (неаÑтматÑка) болеÑÑ‚. FeNO претÑтавува неинвазивен инфламаторен биолошки маркер кој заедно Ñо оÑтанатите параметри во алгоритамот на Ñледење, во иднина ќе зазема Ñе поважно меÑто во поÑтигнување на добра контрола на болеÑта кај децата.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Micevska, V. S., & Jovkovska-Kaeva, B. (2015). Значењето на издишаниот азотен моноксид како маркер за инфламација во водење на деца со астма. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–6. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50014
Секција
Ревиски труд

Референци

Pedijatriska pulmologija, Branimir Nestorovic i saradnici, 2011

Dweik RA, Boggs PB, Erzurum SC, Irvin CG, Leigh MW, Lundberg JO, Olin AC, Plummer AL, Taylor DR. American Thoracic Society Committee on Interpretation of Exhaled Nitric Oxide Levels (FeNO) for Clinical Applications: An official ATS clinical practice guideline: interpretation of Exhaled Nitric Oxide Levels (FeNO) for Clinical Applications. Am J Respir Crit Care Med. 2011;184:602-615.

http://dx.doi.org/10.1164/rccm.9120-11ST

PMid:21885636 PMCid:PMC4408724

Brussee JE, Smit HA, Kerkhof M, Koopman LP, Wijga AH, Postma DS, Gerritsen J, Grobbee DE, Brunekreef B, de Jongste JC. Exhaled nitric oxide in 4-year-old children: relationship with asthma and atopy. Eur Respir J. 2005;25(3):455-61.

http://dx.doi.org/10.1183/09031936.05.00079604

PMid:15738288

Profita M, Riccobono L, Bonanno A, Chanez P, Gagliardo R, Montalbano AM, Albano GD, Liotta G, Gjomarkaj M, La Grutta S. Effect of nebulized beclomethasone on airway inflammation and clinical status of children with allergic asthma and rhinitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(1):53-64.

http://dx.doi.org/10.1159/000343137

PMid:23257680

Covar RA, Szefler SJ, Martin RJ, Sundstrom DA, Silkoff PE, Murphy J, Young DA, Spahn JD. Relations between exhaled nitric oxide and measures of disease activity among children with mild to- moderate asthma. J Pediatr. 2003; 142:469-475.

http://dx.doi.org/10.1067/mpd.2003.187

PMid:12756375

Dodig S, Richter D, Zrinski-Topic R. Inflammatory markers in childhood asthma. Clin Chem Lab Med. 2011;49:587-599.

http://dx.doi.org/10.1515/CCLM.2011.094

PMid:21303302

Buchvald F, Baraldi E, Carraro S, Gaston B, De Jongste J, Pijnenburg MW, Silkoff PE, Bisgaard H. Measurements of exhaled nitric oxide in healthy subjects age 4 to 17 years. J Allergy Clin Immunol. 2005;115:1130-1136.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2005.03.020

PMid:15940124

Yao TC, Lee WI, Ou LS, Chen LC, Yeh KW, Huang JL, PATCH Study Group. Reference values of exhaled nitric oxide in healthy asian children age 5 to 18 years. Eur Respir J. 2012; 39:378-384.

http://dx.doi.org/10.1183/09031936.00013911

PMid:21622584

Wadsworth SJ, Sin DD, Dorscheid DR. Clinical update on the use of biomarkers of airway inflammation in the management of asthma. J Asthma Allergy. 2011;4:77-86.

http://dx.doi.org/10.2147/JAA.S15081

PMid:21792321 PMCid:PMC3140298

Pedersen SE, Hurd SS, Lemanske RF Jr, Becker A, Zar HJ, Sly PD, Soto-Quiroz M, Wong G, Bateman ED; Global Initiative for Asthma. Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger. Pediatr Pulmonol. 2011;46(1):1-17.

http://dx.doi.org/10.1002/ppul.21321

PMid:20963782

Shaw DE, Berry MA, Thomas M, Green RH, Brightling CE, Wardlaw AJ, Pavord ID. The use of exhaled nitric oxide to guide asthma management: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176:231-237.

http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200610-1427OC

PMid:17496226

Szefler SJ, Mitchell H, Sorkness CA, Gergen PJ, O'Connor GT, Morgan WJ, Kattan M, Pongracic JA, Teach SJ, Bloomberg GR, Eggleston PA, Gruchalla RS, Kercsmar CM, Liu AH, Wildfire JJ, Curry MD, Busse WW. Management of asthma based on exhaled nitric oxide in addition to guideline-based treatment for inner-city adolescents and young adults: a randomised controlled trial. Lancet. 2008;372:1065-1072.

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61448-8

Paraskakis E, Brindicci C, Fleming L, Krol R, Kharitonov SA, Wilson NM, Barnes PJ, Bush A. Measurement of bronchial and alveolar nitric oxide production in normal children and children with asthma.Am J Respir Crit Care Med. 2006; 174(3):260-7.

http://dx.doi.org/10.1164/rccm.200506-962OC

PMid:16627868

Mahr TA, Malka J, Spahn JD. Inflammometry in pediatric asthma: a review of fractional exhaled nitric oxide in clinical practice. Allergy Asthma Proc. 2013; 34(3):210-9.

http://dx.doi.org/10.2500/aap.2013.34.3660

PMid:23462278

Waibel V, Ulmer H, Horak E. Assessing asthma control: symptom scores, GINA levels of asthma control, lung function, and exhaled nitric oxide. Pediatr Pulmonol. 2012;47:113-118.

http://dx.doi.org/10.1002/ppul.21529

PMid:22241569

Green RJ, Klein M, Becker P, Halkas A, Lewis H, Kitchin O, Moodley T, Masekela R. Disagreement among common measures of asthma control in children. Chest. 2013;143:117-122.

http://dx.doi.org/10.1378/chest.12-1070

PMid:22878380

Columbo M, Wong B, Panettieri RA, Rohr AS. Asthma in the elderly: the role of exhaled nitric oxide measurements.Respir Med. 2013; 107(5):785-7.

http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2013.01.018

PMid:23481173 PMCid:PMC4034737

Jones SL, Herbison P, Cowan JO, Flannery EM, Hancox RJ, McLachlan CR, Taylor DR. Exhaled NO and assessment of anti-inflammatory effects of inhaled steroid: dose-response relationship. Eur Respir J. 2002;20(3):601-8.

http://dx.doi.org/10.1183/09031936.02.00285302

PMid:12358335

Mattes J1, Storm van's Gravesande K, Reining U, Alving K, Ihorst G, Henschen M, Kuehr J. NO in exhaled air is correlated with markers of eosinophilic airway inflammation in corticosteroid-dependent childhood asthma. Eur Respir J. 1999;13(6):1391-5.

PMid:10445617

Sachs-Olsen C, Lí¸drup Carlsen KC, Mowinckel P, Hí¥land G, Devulapalli CS, Munthe-Kaas MC, Carlsen KH. Diagnostic value of exhaled nitric oxide in childhood asthma and allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2010;21(1 Pt 2):e213-21.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3038.2009.00965.x

PMid:21083852

Choi BS, Kim KW, Lee YJ, Baek J, Park HB, Kim YH, Sohn MH, Kim KE. Exhaled nitric oxide is associated with allergic inflammation in children. J Korean Med Sci. 2011;26(10):1265-9.

http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2011.26.10.1265

PMid:22022176 PMCid:PMC3192335

Paiola G, Tenero L, Piacentini G. The measurement of exhaled nitric oxide in routine practice. Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2009; 41(5):131-5.

PMid:20101925

Straub DA, Minocchieri S, Moeller A, Hamacher J, Wildhaber JH. The effect of montelukast on exhaled nitric oxide and lung function in asthmatic children 2 to 5 years old. Chest. 2005; 127(2):509-14.

http://dx.doi.org/10.1378/chest.127.2.509

PMid:15705989

Straub DA, Moeller A, Minocchieri S, Hamacher J, Sennhauser FH, Hall GL, Wildhaber JH. The effect of montelukast on lung function and exhaled nitric oxide in infants with early childhood asthma. Eur Respir J. 2005;25(2):289-94.

http://dx.doi.org/10.1183/09031936.05.00031904

PMid:15684293

Grzelewski T, Grzelewska A, Majak P, Stelmach W, Kowalska A, Stelmach R, Janas A, Stelmach I. Fractional exhaled nitric oxide (FeNO) may predict exercise-induced bronchoconstriction (EIB) in schoolchildren with atopic asthma. Nitric oxide. 2012; 27(2):82-7.

http://dx.doi.org/10.1016/j.niox.2012.05.002

PMid:22584259

Chinellato I, Piazza M, Peroni D, Sandri M, Chiorazzo F, Boner AL, Piacentini G. Bronchial and alveolar nitric oxide in exercise-induced bronchocostriction in asthmatic children. Clin Exp Allergy. 2012;42:1190-1196.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2222.2012.03973.x

PMid:22805466