Проценка на процедуралната болка кај доносени новородени деца во неонатално одделение во Скопје

Main Article Content

Elizabeta Milan Zisovska

Апстракт

ОСÐОВÐ: Иако некои иÑтражувачи тврдат дека новородените деца не чувÑтвуваат болка поради незрелоÑта на нивниот мозок, презентираните докази зборуваат дека тие чувÑтвуваат болка при што регираат Ñо промени во однеÑувањето и во физиологијата. Овие наоди, иако контроверзни, претÑтавуваат оÑнова за развивање на алатки за проценка на процедуралната болка.

ЦЕЛ: Да Ñе теÑтира една од доÑтапните алатки за проценка на процедуралната болка кај доноÑени новородени деца за време на две болни процедури во рутинÑката неонатална грижа (интрамуÑкулна инјекција и земање на капиларна крв од петичка), за да Ñе Ñпоредат нивоата на болка причинети од нив, и да Ñе процени времето за опоравување поÑле процедурите.

ÐœÐТЕРИЈÐЛ И МЕТОДИ: Вклучени беа здрави доноÑени новородени деца, а болката беше проценувана Ñпоред Ñтрого препорачаните инÑтрукции. Како базичен Ñкор Ñе Ñметаше ÑоÑтојбата на релакÑирано нахрането новородено дете.

РЕЗУЛТÐТИ: Иако не беше очекувано, Ñкорот за болка беше највиÑок за време на земање на крв од петичка (изнеÑуваше 23.6), и потребно беше подолго време за опоравувањее (повеќе од 15 минути), додека болката доживеана за време на интрамуÑкулна инјекција покажа понизок Ñкор за болка (19.9).

ЗÐКЛУЧОЦИ: Овие резултати Ñе базирани на мала група од новородени деца, но Ñепак, Ñилно Ñе препорачува да Ñе размиÑлува за болката кај новороденото дете, да Ñе проценува иÑтата и да Ñе примени Клиничко упатÑтво за водење на процедуралната болка, кое ќе биде заÑновано на докази, поради многуте резултати за долгорочните негативни ефекти во ÑмиÑол на пречки во невропÑихомоторниот и бихејвиоралниот развој на детето.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Zisovska, E. M. (2015). Проценка на процедуралната болка кај доносени новородени деца во неонатално одделение во Скопје. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–7. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50019
Секција
Клиничка медицина
Биографија на авторот

Elizabeta Milan Zisovska, Директор на Агенција за квалитет и акредитација на здравствените установи на Македонија, Скопје

Елизабета ЗиÑовÑка родена е 1959 година во Прилеп, каде што завршила оÑновно и Ñредно образование. Во Скопје, на МедицинÑкиот факултет завршила Ñтудии по Општа медицина и поÑтдипломÑки Ñтудии. Има докторирано во облаÑта педијатрија-неонатологија. Прво работно иÑкуÑтво Ñтекнала на ИнÑтитутот за претклиничка и клиничка фармакологија, а од 01.06.1983 година е вработена на УК за гинекологија и акушерÑтво. Од 27 јуни 2014 година Ñо одлука на Владата на РМ е именувана за Директор на новоотворената Ðгенција за квалитет и акредитација на здравÑтвените уÑтанови. УчеÑник и ноÑител е на повеќе национални и меѓународни проекти, а повеќе од 20 години членува во работни групи во ÑоÑтав на МиниÑтерÑтвото за здравÑтво (неонатален управувачки комитет, Ñтручен надзор, изработка на клинички упатÑтва). Била на Ñтручни и научни преÑтои во повеќе земји во Ñветот: Бугарија, Холандија, ÐвÑтрија, Унгарија, ÐвÑтралија, Ðорвешка,Велика Британија, Италија и други. Во СветÑката здравÑтвена организација во Женева во два наврати е ангажирана како конÑултант,  за рационална употреба на лекови во педијатријата и за ревизија на клинички упатÑтва од облаÑта на неонатологијата. ПрофеÑор е по Педијатрија и Клинички медицинÑки науки. Ðнгажирана како национален конÑултант е од повеќе меѓународни организации (СЗО, УÐФПÐ, УÐИЦЕФ). Сертифицирана е како регионален и меѓународен надворешен оценувач. ПоÑедува вештини за изработка на ÑиÑтематични прегледи и Ñинтеза на докази во медицината базирана на докази. Ðктивно Ñе Ñлужи Ñо англиÑки и шпанÑки јазик и регионалните јазици. Владее Ñо компјутерÑки програми од пакетот Microsoft Office.

Референци

www.lasp.org приÑтапено на 26-ти јуни 2014.

American Academy of Pediatrics. Prevention and Management of Pain in the Neonate: An Update. American Academy of Pediatrics, Committee on Fetus and Newborn and Section on Surgery, Section on Anesthesiology and Pain Medicine, Canadian Paediatric Society and Fetus and Newborn Committee Pediatrics. 2006;118:2231. Update: Pediatrics, 2010;126(2):404.

Anand KJS. Pain, plasticity and premature birth: a prescription for permanent suffering? Natural Medicine. 2000;6(9):971-973.

http://dx.doi.org/10.1038/79658

PMid:10973310

Anand KJ. Effects of perinatal pain and stress. Progress in Brain Research. 2000;122:117–129.

http://dx.doi.org/10.1016/S0079-6123(08)62134-2

Simons SH, van Dijk M, Anand KS, et al. Do we still hurt newborn babies? A prospective study of procedural pain and analgesia in neonates. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003;157:1058.

http://dx.doi.org/10.1001/archpedi.157.11.1058

PMid:14609893

Lowery CL, Hardman MP, Manning N, Hall RW, Anand KJ, Clancy B. Neurodevelopmental changes of fetal pain. Semin Perinatol. 2007 Oct;31(5):275-82. Review. Erratum in: Semin Perinatol. 2009;33(6):410.

http://dx.doi.org/10.1053/j.semperi.2007.07.004

PMid:17905181

Anand KJ, Hickey PR. Pain and its effects in the human neonate and fetus. N Engl J Med. 1987;317(21):1321-9.

http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198711193172105

PMid:3317037

Royal Prince Alfred Hospital (RPA) Newborn Care Protocol Book. Neonatal Pain Policy. Last updated 24 August, 2009 http://www.sswahs.nsw.gov.au/rpa/neonatal/

Buonocore G, Bellieni CV. Neonatal Pain: Suffering, Pain, and Risk of Brain Damage in the Fetus and Newborn. Springer, 2008.

http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0732-1

Fitzgerald M, Beggs S. Book Review: The Neurobiology of Pain: Developmental Aspects. Neuroscientist. 2001;7:246.

http://dx.doi.org/10.1177/107385840100700309

PMid:11499403

Anand KJ, Aranda JV, Berde CB, et al. Summary proceedings from the neonatal pain-control group. Pediatrics. 2006;117:S9.

PMid:16777824

Rennie & Roberton's Textbook of Neonatology. J. Rennie. 5th Edition, Churchill Livingstone, 2012.

Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edition. By Robert M. Kliegman, Bonita M.D. Stanton, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman. Saunders, 2011.

Zitteli-Zitteli and Davis' Atlas of Pediatric physical Diagnosis. Zitteli BJ, McIntire SC, Nowalk AJ. 6th Edition, Saunders Elsevier, 2012.

Akuma AO, Jordan S. Pain management in neonates: a survey of nurses and doctors. J Adv Nurs. 2012;68(6):1288-301.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2011.05837.x

PMid:21988718

Mokhnach L, Anderson M, Glorioso R, Loeffler K, Shinabarger K, Thorngate L, Yates M, Diercks K, Berkan M, Hou SS, Millar A, Thomas KA, Walker W, Zbirun I. NICU procedures are getting sweeter: development of a sucrose protocol for neonatal procedural pain. Neonatal Netw. 2010;29(5):271-9.

http://dx.doi.org/10.1891/0730-0832.29.5.271

PMid:20829174

Bellieni CV, Tei M, Coccina F, Buonocore G. Sensorial saturation for infants' pain. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012;25 Suppl 1:79-81.

http://dx.doi.org/10.3109/14767058.2012.663548

PMid:22339420

Carbajal R, Gall O, Annequin D. Pain management in neonates. Expert Rev Neurother. 2004;4(3):491-505.

http://dx.doi.org/10.1586/14737175.4.3.491

PMid:15853545

Lundberg GD. Skin-to-Skin Contact Provides Analgesia to Neonates. Medscape J Med. 2009;11(1): 8.

PMid:19295929 PMCid:PMC2654691

Sharyn Gibbins, Bonnie Stevens, Elizabeth Asztalos. Review: Assessment and management of acute pain in high-risk neonates. Expert Opinion in Pharmacotherapy. 2003;4(4):475-483.

http://dx.doi.org/10.1517/14656566.4.4.475

PMid:12667110

Walden M, Carrier C. The ten commandments of pain assessment and management in preterm neonates. Crit Care Nurs Clin North Am. 2009;21(2):235-52.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2009.02.001

PMid:19460666

Clinical Practice. Hospital for sick kids: Guidelines for Pain Assessment and Management for Neonates. Last Review Date: 2011-06-28 http://www.sickkids.ca/clinical-practice-guidelines/clinical-practice-guidelines/Guidelines-for-Pain-Assessment-and-Management-for-Neonates.html

Zisovska E. Systematic review on Anesthetics in neonates. WHO_TRS_985.eng URL:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112729/1/WHO_TRS_985_eng.pdf

Canadian pediatric association. Position Statement. Committee for Fetus and Newborn. Prevention and management of pain in the neonate: An update Posted: Feb 1 2007 Reaffirmed: Feb 1 2011 http://www.cps.ca/

Lago P, Garetti E, Pirelli A, Merazzi D, Bellieni CV, Savant Levet P, Pieragostini L, Ancora G; Pain Study Group of the Italian Society of Neonatology. Sucrose for procedural pain control in infants: should we change our practice? Acta Paediatr. 2014;103(2):e88-90.

http://dx.doi.org/10.1111/apa.12459

PMid:24117709