Акупунктурен третман за цервикална спондилоза

Main Article Content

Kristina Kozovska
Jihe Zhu
Blagica Arsovska

Апстракт

ОСÐОВÐ: Цервикалната Ñпондилоза е едно од најчеÑтите прогреÑивни дегенеративни заболувања на 'рбетот коe наÑтанува Ñо процеÑот на Ñтареење и најчеÑто кај луѓе поÑтари од 40 години. Ðкупунктурата како третман за цервикалната Ñпондилоза Ñе кориÑти многу чеÑто, нема неÑакани ефекти и претÑтавува комплетно безбеден третман. Ðкупунктурата може да го намали влијанието на Ñимптомите на цервикалната Ñпондилоза Ñо подобрување на протокот на Чи енергијата низ меридијаните во телото и Ñо одÑтранување на блокадите во меридијаните.

ЦЕЛ: Целта на овој труд е да Ñе прикажат резултатите и ефикаÑноÑта од направеното иÑтражување и анализа на пациентите дијагноÑтицирани Ñо цервикална Ñпондилоза, при лекувањето Ñо акупунктурен третман.

ÐœÐТЕРИЈÐЛИ И МЕТОДИ: ИÑтражувањето е направено во ординацијата за Традиционална КинеÑка Медицина и акупунктура "žÐ¢Ð¾Ð½Ð³ Да Танг" во Скопје и беа вклучени 30 пациенти од машки и женÑки пол кај кои беше дијагноÑтицирано цервикална Ñпондилоза во изминатата една година. Кај Ñите пациенти е поÑтигнат ефект од третманите, а иÑтите беа направени од Ñтрана на Спец. Д-Ñ€ Зху Јихе. Сите точки за цервикалната Ñпондилоза кои беа третирани Ñе лоцирани на главата и вратот: Du16 (Fengfu), Du20 (Baihui), Du21 (Qianding), SJ16 (Tiannyou), Bl10 (Tianzhu), SI15 (Jianzhongshu), SI14 ( Jianwaishu). Терапиите беа направени во затворена проÑторија на 250 Ñо времетраење од 35-40 минути.

РЕЗУЛТÐТИ: Според направените анализи Ñе покажува дека жените Ñе почеÑто зафатени од мажите од цервикална Ñпондилоза, иако разликата е занемарливо мала. ÐајчеÑто зафатена возраÑна група е од 50-60 години, Ñо Ñредна возраÑÑ‚ за мажи од 55 години и за жени 64 години. Мажите Ñе зафатени порано, на вораÑÑ‚ од 50 години, а жените поÑле 60тата година. Бројот на третмани кој бил потребен да Ñе поÑтигне резултат е различен кај Ñите пациенти и во проÑек изнеÑува 8 третмани. Како најчеÑÑ‚ Ñимптом Ñе јавува болката во вратот, а како можни први Ñимптоми Ñе вртоглавицата и главоболката.

ЗÐКЛУЧОК: Како дел од 5000 години Ñтарата Традиционална КинеÑка Медицина, акупунктурата дава одлични резултати при лекувањето на цервикалната Ñпондилоза и Ñо овој научен труд базиран врз оÑнова на докази Ñе докажува дека акупунктурата е генерално безбеден и ефективен третман при лекувањето на цервикалната Ñпондилоза.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Како да се цитира
Kozovska, K., Zhu, J., & Arsovska, B. (2015). Акупунктурен третман за цервикална спондилоза. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–5. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50021
Секција
Клиничка медицина

Референци

Ferrara LA. The biomechanics of cervical spondylosis. Adv Orthop. 2012;2012:493605.

http://dx.doi.org/10.1155/2012/493605

Mullin J, Shedid D, Benzel E. Overview of Cervical Spondylosis Pathophysiology and Biomechanics. World Spinal Column Journal. 2011;2(3).

Ulrich FP. Cervical spine anatomy and neck pain. 10 oct 2009; [www.spine-health.com]

Delisa JA, Gans BM, Walsh NE. Физикална медицина и рехабилитација – принцип и практика. ТОМ 1; Табернакул, 2012.

Sedan B. Acupuncture - The Safer Alternative for Treating Cervical Spondylosis. August 14, 2012 (www.yogawiz.com)

Zhu J, Arsovska B, Vasileva D, Petkovska S, Kozovska K. Acupoints for cervical spondylosis. Official Journal of the Bulgarian Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. 2015;11(2).

Okada E, Matsumoto M, Ichihara D, et al; Aging of the cervical spine in healthy volunteers: a 10-year longitudinal Spine (Phila Pa 1976). 2009; 34(7):706-12.

http://dx.doi.org/10.1097/BRS.0b013e31819c2003

PMid:19333104

Liu H, Ploumis A. Cervicogenic hypertension "” A possible etiology and pathogenesis of essential hypertension. Hypothesis 2012, 10(1): e4.

http://dx.doi.org/10.5779/hypothesis.v10i1.297

Најчитани трудови од истиот автор(и)