[1]
Богоева-Костовска, К. and Димитровски, Ч. 2016. Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. Македонско медицинско електронско списание. (Mar. 2016), 1–9. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2016.50024.