[1]
Спироски, М. 2016. Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Македонско медицинско електронско списание. (May 2016), 1–6. DOI:https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50022.