(1)
Hristomanova Mitkovska, S. Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија. Maced Med Electr J 2015, 2015, 1-56.