(1)
Богоева-Костовска, К.; Димитровски, Ч. Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. Maced Med Electr J 2016, 1-9.