(1)
Спироски, М. Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Maced Med Electr J 2016, 1-6.