Hristomanova Mitkovska, S. (2015). Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија. Македонско медицинско електронско списание, 2015, 1–56. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50007