Богоева-Костовска, К., & Димитровски, Ч. (2016). Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2. Македонско медицинско електронско списание, 1–9. https://doi.org/10.3889/mmej.2016.50024