Спироски, М. (2016). Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish. Македонско медицинско електронско списание, 1–6. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50022