HRISTOMANOVA MITKOVSKA, S. Вкупен, групно специфичен и специфичен ИгЕ кон храна во серум од пациенти упатени за испитување на алергија во Република Македонија. Македонско медицинско електронско списание, [S. l.], v. 2015, p. 1–56, 2015. DOI: 10.3889/mmej.2015.50007. Disponível em: https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2015.50007. Acesso em: 19 jan. 2022.