Богоева-Костовска, Ксенија, and Чедомир Димитровски. 2016. “Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2”. Македонско медицинско електронско списание, March, 1-9. https://doi.org/10.3889/mmej.2016.50024.