Спироски, Мирко. 2016. “Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish”. Македонско медицинско електронско списание, May, 1-6. https://doi.org/10.3889/mmej.2015.50022.