Спироски, М. (2016) “Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish”, Македонско медицинско електронско списание, pp. 1–6. doi: 10.3889/mmej.2015.50022.