[1]
К. Богоева-Костовска and Ч. Димитровски, “Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2”, Maced Med Electr J, pp. 1–9, Mar. 2016.