[1]
М. Спироски, “Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish”, Maced Med Electr J, pp. 1–6, May 2016.