Спироски, М. “Сегашен научен придонес на македонските биомедицински списанија (2016) во базата Google Scholar анализирани со програмот Publish or Perish”. Македонско медицинско електронско списание, May 2016, pp. 1-6, doi:10.3889/mmej.2015.50022.