Богоева-Костовска, Ксенија, and Чедомир Димитровски. “Хомоцистеинот – ризик фактор и предиктор во појавата на васкуларните компликации кај пациентите со дијабетес мелитус тип 2”. Македонско медицинско електронско списание (March 9, 2016): 1–9. Accessed March 29, 2023. https://id-press.eu/mmej/article/view/mmej.2016.50024.